OKQ8 s tankbilar levererar, ring och beställ idag.


Eldningsolja

Eldningsolja 1 - Miljöklass 3

Ett destillat bestående av främst lättförbrända paraffinkolväten avsedd som eldnings- eller villaolja

för tryckoljebrännare. Rekommenderas även inom industrin för uppvärmning av vissa industriugnar

då man önskar en eldningsolja med låg svavelhalt som ger minimal rök-, sot- och koksbildning.

OKQ8 Eldningsolja 1 finns i tre stycken utföranden;

OKQ8 Eldningsolja 1 - E10 Eldnings- eller villaolja för tryckoljebrännare med inomhuscistern eller

där cisternen och ledningarna är skyddade mot sträng kyla.

OKQ8 Eldningsolja 1 - E32 - Eldnings- eller villaolja för tryckoljebrännare med utomhuscistern.

OKQ8 Eldningsolja 1 - Miljö - Eldnings- eller villaolja för tryckoljebrännare där en eldningsolja 1

med mycket låga halter av svavel, kväve och aromater önskas. Har mycket goda förbrännings

egenskaper vilket ger låga utsläppsnivåer.

FÖRDELAR

  • Mycket goda förbränningsegenskaper - Ger sotfri förbränning med minsta möjliga luftöverskott.
  • Låg eller mycket låg svavelhalt
  • Jämn kvalitet

HÄLSA, MILJÖ OCH SÄKERHET

För information om OKQ8 Eldningsolja 1 miljö-, hälso- och säkerhetsaspekter se

säkerhetsdatablad på www.okq8.se . Här finns t.ex. brand- och transportkodsklassificering.

LAGRING

Lagringsstabil och kan lagras lång tid utan att mörkna eller att slam som kan orsaka avsättningar i

filter och munstycken bildas. Kontinuerlig dränering av kondensvatten och cisternrengöring

rekommenderas. För mer information och råd se Svenska Petroleum Institutets faktadatabas,

www.spi.se .

KVALITETSNIVÅ

Uppfyller med god marginal kvalitetsfordringarna enligt Svensk Standard för Eldningsolja 1 (Eo1),

SS 15 54 10:2008. OKQ8 Eldningsolja 1 färgas grön, i enlighet med SFS 1993:187.

TYPDATA Svensk Standard  SS 15 54 10

                                   OKQ8 Eo 1 -E10     OKQ8 Eo 1 -E32      OKQ8 Eo 1 - Miljö

Färg                                             grön                   grön                         grön

Densitet, 15°C, kg/m³ -                    840                    828                          815

Viskositet, 40°C, cSt 1,5 - 4,0              3                     2,1                          2,0

Destillation,

10% destillerat vid °C max 230           210                    200                          210

95% destillerat vid °C max 370  (5)     355                    321                          280

Grumlingstemperatur, °C max 0, -22(1) -4                      -24                         -33

Filtrerbarhet i kyla, °C max -10, -32(2) -15                     -40                         -35

Svavelhalt, vikt % max 0,1 (3)       0,035-0,05          0,035-0,05               <0,0002

Kväve (N) mg/kg -                       120-160                  60-80                     <0,3

Vatten & sediment, vol. % max 0,02    0,01                  0,001                     0,001

Flampunkt, °C min 56                        70                   Min 60                      Min 60

Kokstal, Ramsbottom, vikt %max 0,2 (4) Max 0,1          Max 0,1

Effektivt värmevärde, MJ/kg-              42,9                   43,1                       43,1

Energiinnehåll, kWh/liter MJ/kg -          10,1                   9,9                          9,8

(1) E10 - max 0 °C, E32 - max -22 °C, (2) E10 - max -10 °C, E32 - max -32 °C, (3) Årsgenomsnitt,

(4) Bestäms på 10% återstod, 5 För svavelfri eldningsolja 1, OKQ8 Eldningsolja 1 - Miljö, max 320°C

BETALNINGSVILLKOR
Hos oss kan du som privatperson erhålla 90 dagar / 3 ggr delbetalning, på villaoljan.

Minsta volym är 1500 liter, som undantag gäller hus som har  liten cistern på 1200 eller 1500 liter.


© Copyright ctn.nu, Webbmaster O.M Webbdesign | Logga in